Başvuru ve Gereklilikler

2019-2020 Akademik Yılı başvuruları için online kayıt sistemi açılmıştır.

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, mülâkat için çağrılırlar. Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

1 Online Başvuru Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.
2 Program Başvuru Formu CYSEC Programı Başvuru Formu 
3 Resmi Transkript İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.
4 Niyet Mektubu Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans  Program Yüksek Lisans Programına katılma amaçlarınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz 1-2 sayfalık doküman
5 Özgeçmiş (CV) Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
6 Fotoğraf Bir adet vesikalık fotoğraf
7 İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

8 Mezuniyet Dereceleri Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir
9 İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi TOEFL Internet-based test (IBT): En az 78 puan
PTE En az 48
CAE  En az B
CPE  En az C
YDS En az 65 puan
e-YDS
YÖKDİL 
ELAE*
Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.
*ELAE sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Yazma. Sınavın, %50’si dil bilgisi ve kelime bilgisi bölümlerinden, geri kalan %50’si yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanılması ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

  • TOEFL, PTE: 2 yıl
  • CAE, CPE 3 yıl
  • YÖKDİL, e-YDS ve YDS: 5 yıl

 

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar

Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınMAmakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.

b) Sınav Merkezleri

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen, eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan uluslararası eşdeğer sınavların; Türkiye’de yapılıyor olması halinde; devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması koşulu aranmaktadır.

Bu yeni düzenlemenin duyurulduğu tarihe kadar (duyuru tarihi: 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile devlet üniversiteleri dışındaki yabancı dil sınavı kurumlarına (Türkiye içinde), duyuru tarihinden önce yapılmış başvurularda ise duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin; (b) bendindeki koşula uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu "Practice Test" sayfasında bulabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi; 2013-2014 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

  Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

  Telefon 0 (216) 483 90 93 

  Faks 0 (216) 483 90 73

  E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu

Turkish

Siber Güvenlik Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2019 Broşürü